Detta är ett förslag till stadgeändringar att diskutera på årsmötet 2017-10-15.
Varje punkt skall antas eller avfärdas var för sig, oberoende av de övriga punkterna.

§ 8.

Nuvarande text:

Styrelsen består av ordförande och 7 övriga ledamöter, jämte 1 suppleant.

Kommentar

På årsmötet 2015 minskades antalet ledamöter från 8 till 7 och antal suppleanter från 2 till 1.
Med ständigt vikande medlemsantal bör även styrelsen minska ytterligare.

Förslag nr 1 till förändring:

Styrelsen består av ordförande och 6 övriga ledamöter, jämte 1 suppleant.

§ 19.

Nuvarande text:

Med föreningen hålls Årsmöte i oktober och möten 9 gånger årligen.
Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna senast 3 veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen el dyl.

Kommentar

Att bestämma exakt antal möten i stadgarna medför att vi kan behöva ha styrelsemöten där inget avhandlas.
Bättre att definiera ett minimiantal: T.ex Ett styrelsemöte i samband med start av terminen och ett vid slutet, ett efter årsmötet samt vid behov ytterligare en eller två gånger per termin. Minst 5 alltså.

Vi har ingen klubblokal och ortspressens läsare blir färre och färre.

Förslag nr 2 till förändring:

Med föreningen hålls Årsmöte i oktober och erforderligt antal styrelsemöten, dock minst ett i anslutning till varje termins start och slut.

Förslag nr 3 till förändring:

Kallelse jämte dagordning för Årsmötet annonseras senast 3 veckor före mötet på sociala medier och muntligen på passen.